1. Wettelijke informatie

Krachtens het bepaalde in art. 6-III en 19 van de Franse wet 2004-575 d.d. 21 juni 2004 inzake het Vertrouwen in de Digitale Economie, bekend als de L.C.E.N., informeert deze toegankelijksheidsverklaring de gebruikers en bezoekers van de site www.taniaboscoaching.com over de volgende informatie:

 • De website www.taniaboscoaching.com is eigendom van Tania Bos, gediplomeerd coach ACC.
 • KVK: 85497657
 • Contact: Per e-mail via het formulier.
 • igenaar van de site: Tania Bos.
 • Verantwoordelijk voor de uitgave: Tania Bos.
 • Ontwerper en Webmaster van de website: NekoSign [ Priscilla Cuvelier ] Graphic designer / Webdesigner / Art Director Freelance • Hoofdkantoor: 3, rue de la Garenne Fleurie 28150 Moutiers FRANKRIJK • Aangesloten bij het Maison des Artistes Paris • SIRET: 451 865 919 00026.
 • Hosting: o2switch – Maatschappelijke zetel: 222 Boulevard Gustave-Flaubert – 63000 Clermont-Ferrand FRANKRIJK • SARL met een kapitaal van 100000€ • SIRET: 510 909 80700024.

2. Toegankelijksheidsverklaring

 • Deze site verleent u een beperkte vergunning voor toegang tot en gebruik van de site voor uw persoonlijk gebruik. In geen geval mag u het geheel of een gedeelte van deze site downloaden of wijzigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Onderhavige vergunning staat u niet toe deze site of de inhoud ervan te gebruiken voor verkoop of voor enig ander commercieel doel.
 • Deze site of een deel ervan mag op geen enkele manier gereproduceerd, gekopieerd, verkocht of geëxploiteerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming via het contactformulier.
 • U mag geen technieken gebruiken die het mogelijk maken een merkteken, een logo of andere informatie (met name beelden en tekst) waarvan Tania Bos de eigenaar is, te kopiëren zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming via het contactformulier. U mag geen metatags of andere “verborgen” tekst met mijn naam gebruiken zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Elk ongeoorloofd gebruik zal de licentie beëindigen.

3. Verantwoording foto’s en ontwerp

 • Grafisch ontwerp: Webdesign, pictogrammen/picto’s door NekoSign [Priscilla Cuvelier], CMS met WordPress, Framework met Ocean WP en Elementor.
 • Portretfotografie van Tania Bos: Olga kamphorst en Yanina S. Popova.
 • Blogfoto’s: rechtenvrije foto’s van Pixabay, Pixels en eigendom van de respectieve auteurs.

4. Intellectuele eigendom en inbreuk

 • Tania Bos is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die op de site toegankelijk zijn, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software, etc. De afbeeldingen en foto’s die op deze site en de blog worden weergegeven zijn niet vrij van rechten.
 • Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte werkwijzen of procédés, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming via het contactformulier. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal als een inbreuk beschouwd worden en vervolgd worden volgens de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse Wet op de Intellectuele eigendom (art. L. 122-4).
 • Ter informatie wordt hier in herinnering geroepen dat volgens de Franse Wet op de Intellectuele eigendom (art. L.121-1 tot L.121-9) de rechten van een voortbrengsel (waaronder het recht op openbaarmaking, het recht op eerbiediging van het werk en het recht op terugtrekking) eeuwigdurend en onaantastbaar aan de schepper ervan verbonden zijn.
 • Als u van mening bent dat een element dat op de site te zien is, inbreuk kan maken op een van uw intellectuele eigendomsrechten, kunt u dat melden via het contactformulier.

5. Beschrijving van de verleende diensten

 • Het doel van de www.taniaboscoaching.com website is informatie te verstrekken over alle aangeboden diensten.
 • De eigenaar van de site Tania Bos streeft ernaar om op de site www.taniaboscoaching.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de bijwerking, of die nu van haarzelf komen of van derde partners die haar deze informatie verstrekken.
 • Alle informatie op de site www.taniaboscoaching.com website wordt louter ter informatie gegeven, is niet uitputtend en kan gewijzigd worden. De informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert deze op de markt werd gebracht.

6. Hyperlinks

 • Deze site staat op niet-exclusieve en herroepelijke basis toe dat hyperlinks worgen gemaakt die verwijzen naar de homepage of een andere pagina, op voorwaarde dat zulke links geen misleidend, onjuist, laatdunkend of nadelig karakter hebben. In geen geval kan de creatie van deze hypertext link aanleiding geven tot enige verantwoordelijkheid mijnerzijds, in welke hoedanigheid dan ook, voor de inhoud van de site. Voor elk gebruik in uw link van het logo, het merk of de grafische voorstellingen en creaties is een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming nodig via het contactformulier.
 • De website www.taniaboscoaching.com bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die met toestemming van de eigenaar van de website zijn aangebracht. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en wijst derhalve alle verantwoordelijkheid af voor de eventuele risico’s van ongeoorloofde inhoud.

7. Opmerkingen en mededelingen

 • Gebruikers van deze site kunnen commentaar of andere inhoud sturen; suggesties, ideeën, vragen of andere informatie indienen zolang die inhoud niet illegaal, obsceen, beledigend, bedreigend, lasterlijk of smadelijk is, geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten bevat of schadelijk voor derden is en geen computervirussen, politiek activisme, commerciële verzoeken, massamailings dan wel kettingbrieven of enige andere vorm van “spam” bevat.
 • U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een andere persoon of entiteit of liegen over de herkomst van de inhoud. Ik behoud mij het recht voor, naar eigen goeddunken, inhoud te verwijderen of te bewerken, inclusief om technische redenen (onvoldoende opslagcapaciteit, virussen, duidelijkheid van de webpagina) of wettelijke redenen (lasterlijk, misleidend, racistisch, obsceen of oproepen tot misdaden tegen de menselijkheid).
 • Bovenvermelde redenen worden als voorbeelden gegeven en moeten niet als uitputtend worden beschouwd.

8. Toepasselijk recht

 • De site www.taniaboscoaching.com is ontworpen in Frankrijk. Het wordt in Frankrijk gehost.
 • Deze Toegankelijksheidsverklaring van de site is onderworpen aan het Franse recht.
 • Elk geschil met betrekking tot de site www.taniaboscoaching.com zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Chartres, FR.

Pages: Toegankelijksheidsverklaring • Privacybeleid • Cookiebeleid